Головна » Звіт директора

Звіт директора

Звітдиректора

Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів

Очеретної Ольги Василівни

про  проведену  роботу

протягом  2017-2018  навчального  року

Робота адміністрації  в школі – як диригента в оркестрі: які ноти вибереш,
як виконавців настроїш - таку мелодію й матимеш.

1. Забезпечення обов΄язкової освіти. У  2017 – 2018 навчальному  році  адміністрація школи  працювала  відповідно  до  Законів  України  „Про  освіту”,  „Про  загальну  середню  освіту”,  Концепції Нової української школи, Указів  Президента  України, рішень  Уряду  України,  органів  управління  з  питань  освіти  і  виховання  всіх  рівнів;  правил  і  норм  охорони  праці,  техніки  безпеки,  а  також  Статуту ,  Концепції та Програми розвитку   і  локальних  правових  актів  школи,  дотримувалися  норм  Конвенції  про  права  дитини. Навчально-виховний  процес  у школі  здійснювався  на  принципах: гуманізації,  педагогічної  підтримки,  демократизації,  інтеграції, диференціації,   індивідуалізації,  системності.

1.        Охоплено навчанням 100% дітей шкільного віку. У 9-ти класах навчалось 93  учнів, закінчують  школу 5  випускників. Проводилась цілеспрямована робота щодо охорони прав дитини. З метою профілактики правопорушень в школі створена Рада профілактики правопорушень.

Створено банк даних дітей «групи ризику», обстежено умови їх проживання в сім’ї.  Під контролем адміністрації школи та класних керівників є  питання відвідування. Виконувалась   Угода про співпрацю між школою та підрозділом патрульної служби Вінницького районного відділу поліції.

 

2.        Організація навчально-виховного процесу.

Мета  і  завдання  колективу  обумовлені    проблемною  темою  школи  «Створення умов для підвищення якості освіти, формування і розвитку ключових компетентостей, моральності та загальної культури учнів». Цим  питанням  приділялась  значна  увага   на  засіданнях  педагогічної  ради, нарадах  при  директорі, на  засіданнях  методичних  об΄єднань  та  творчої  групи  вчителів,  семінарах-практикумах.

У школі створені умови щодо здійснення навчально-виховного процесу: затверджені структура навчального року, режим дня, розроблені та затверджені річний план, навчальні плани

      Вивчення навчальних  дисциплін у 1-9 класах здійснювалося за новими програмами з усіх базових дисциплін, які розроблені відповідно до Державних стандартів і дають орієнтири для вчителя у спрямуванні навчання, формування предметних компетенцій.

Реалізація Державних стандартів у школі здійснювалася через реалізацію робочих навчальних планів, які складені згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими МОН України та складаються з інваріантної та варіативної частини. Інваріантна частина навчальних планів незмінна для всіх шкіл.

Основою  конструювання  варіативної  частини  навчального  плану  було  визначення  зв’язків,  які  сприяли  розумовому  розвитку  учнів,   напрямлені  на  реалізацію  пріоритетних  завдань  школи  із  врахуванням  індивідуальних освітніх потреб  учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення.

·          Для  вдосконалення   знань  і  практичних  навиків  учнів  початкових  класів  з  рідної  мови  додатково  виділялося  по 1 годині української  мови в 1 - 4 класах.

·          Для  вдосконалення  роботи  по  реалізації  Концепції  національного  виховання  учнівської  молоді,  вивчення  народних  традицій  продовжувалося вивчення факультативного  курсу „Українознавство”  по  1 годині  у  5  і  6 класах .

·          У  зв΄язку  з  тим,  що   одним із пріоритетних  напрямків виховної роботи  школи  є  морально-етичне  виховання,    продовжувалося вивчення  факультативного курсу  «Основи  християнської  етики”  1 годин  у  7 класі .

·          З  метою  розвитку  творчих  математичних  здібностей  учнів,  розвитку  їх  логічного  мислення  виділялося додатково 1 година в 5 класі та по 1 годині для проведення курсу за вибором „Основи геометрії” у 3 і 4 класах.

·          З метою підготовки учнів до життя в сучасному суспільстві, проводиться  у  8 і 9 класі викладання курсу «Основи захисту Вітчизни».

Питання впровадження  в школі Концепції Нової  української школи, Державних стандартів розглядались на засіданнях педагогічної ради,  на нарадах при директорі, на засіданнях методичних об’єднань. Проведений аналіз проходження адаптаційного періоду учнів 1 та 5 класів, прогнозування успішності учнів, виявлення можливих труднощів у навчанні та створення стратегій їхнього подолання.

Шкільна документація велась згідно з нормативно-правовою базою, стан її ведення відображений у наказах по школі.

 

Результативність навчально-виховного процесу. Якість навчальних досягнень учнів за минулий рік порівняно з попередніми відображено у діаграмі.

   

  При порівнянні статистичних даних видно, що  кількість учнів високого рівня та достатнього рівня не змінилась,  кількість учнів середнього рівня зросла, а  кількість учнів початкового рівня зменшилась.

Результати контрольних робіт та ДПА в основному підтверджують рівень навчальних досягнень.

Рейтинг участі нашої команди на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад порівняно з минулим роком  дещо знизився (на 1 призове місце).

Порівняльна діаграма  кількості зайнятих місць учнями Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів:

 

Із порівняльної діаграми  кількості зайнятих призових місць учнями Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з навчальних предметів видно, що кількість призових місць дещо знизилася, однак, вперше за декілька років учениця школи посіла два1 місця. По балах було в минулому році 7 балів стало 9 балів.

У зв’язку з тим, що кількість учнів по класах мала,  учням довелося їздити на кілька олімпіад. Незважаючи на таке навантаження учні школи виявили непоганий рівень знань програмного матеріалу, справилися із завданнями, та посіли 4 призових місць, з них перше місце з хімії та третє з української мови зайняла учениця 7 класу Максимець Тетяна та два третіх місця географії та хімії – учень 8 класу Цимбал Максим. Ці учні нагороджені дипломами та є районними стипендіатами.

 Згідно наказів відділу освіти Вінницької райдержадміністрації  «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 н.р.» учителів, які підготували учнів-призерів: Харченко Т.В.,  Опанасюк Т.П., Очеретну О.В., нагороджено грамотами відділу освіти.

 

   

У цьому році активною була участь учнів школи в ряді міжнародних та всеукраїнських інтерактивних предметних конкурсів, що відображено в таблиці.

Конкурс

Координатор

Кількість учасників

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-20178 н.р.

1.

Кенгуру

Радзієвська В.В.

30

37

26

2.

Лелека

Гуменюк Ю.В.

15

11

-

3.

Левеня

Донченко Ю.В.

Очеретна О.В.

7

8

13

4.

Грінвіч

Максимець А.Л.

6

16 

25

5.

Соняшник

Харченко Т.В.

20

27

35

6.

Бобер

Донченко Ю.В.

 

-

8

19

7.

Колосок

Опанасюк Т.П.

22

-

-

 

   3. Виховна  та  позакласна  робота.   Адміністрація та педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована  і  проводилась згідно напрямків та методичних рекомендацій. Колективно створені моделі випускників початкової та базової середньої освіти.

    У  виховній  роботі  педколектив  спрямував  свої  зусилля  на   здійснення  системного  підходу  до  формування  громадянської  позиції  школяра,  надання  допомоги  у  виробленні  свого  індивідуального  досвіду  життєдіяльності,  зміну  організації  змісту  і  форм  роботи  таким  чином, щоб  вони  відповідали  національно-культурним  потребам, дбав, щоб  діти  стали  повноправними  членами   колективу, брали  активну  участь  у  розв’язанні  навчальних  і  виховних  завдань, в  організації  дозвілля, мали  можливість  розкрити  свої  нахили  і  здібності, самовиразитись.

Протягом  навчального  року  колектив  школи  продовжив  роботу  над  виховною  темою: „Формування  в учнів загальнолюдських моральних цінностей, прагнення до духовного зростання та фізичного здоров’я”.     Надавалась перевага активним формам виховання, що сприяють реалізації ідей і принципів педагогіки співробітництва, розвитку самоуправлінських  засад  в діяльності учнівських об’єднань, класних колективів. Учні працювали над довготривалими проектами: «Літопис класу»,  «Село  моє,  для  мене  ти  єдине» та іншими.

В  основі  системи  загальношкільних  заходів  покладені  тематичні  тижні,  які  спрямовані  на  підвищення  зацікавленості  учнів  спільною  діяльністю  та  відображають  всі  напрямки  здійснення  виховного  процесу. 

           Колектив школи працював за змістовним планом  виховних заходів,  виховна  робота  здійснювалась  по  кількох  лініях. 

               Ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави  формувалось  у  процесі громадянського, національного, патріотичного, правового виховання.

На виконання наказу відділу освіти Вінницької райдержадміністрації від 03.04.2018 р. № 89 «Про проведення у 2017-2018 н.р. районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», а також з метою виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, формування здорового способу життя та зміцнення духовного і фізичного здоров'я школярів,  4 травня 2018 року шкільна команда під керівництвом вчителів Максимця О.С. та Гуменюк Ю.В. взяла участь в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») і посіла друге місце серед шкіл І-ІІ ступенів.

З метою ви­ховання розвитку свідомої особистості з активною громадянською позицією, умінням діяти в різних ситуаціях, якій притаманні демократична громадянська культура, розуміння взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі у житті суспільства, школи, класу, виховання поваги до школи  в школі були  проведені тижні:

-          «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх» до Всесвітнього Дня миру, під час якого проведена загальношкільна лінійка « Миру і щастя всім дітям на світі», флешмоб «Голуб миру», зустріч із учасником АТО Кожокаром Сергієм.   Педагог-організатор Наконечна Т.В.  висвітлила  матеріали про проведене  свято у районній газеті «Подільська зоря».

-          до Дня захисника України та Дня українського козацтва (10.10 -13.10), під час якого було проведено свято «Хай козацькому роду не буде переводу», в ході якого було проведено конкурс для хлопчиків «Супер-козак-2017», прийом учнів 1 класу в козачата, презентація літератури.

-          Вклонімося  великим  тим  рокам” – до  73-ї річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  (04.05 – 09.05).

-          учні школи доглядали і впорядковували  територію Меморіалу та могили невідомих  солдатів, які загинули при визволенні села.

    З метою здійснення історико-патріотичного  виховання були проведені тижні:

-           з 23 по 27 листопада в школі пройшли заходи з вшанування жертв Голодоморів в Україні, під час тижня було покладання квітів до пам’ятника жертвам Голодомору, участь у Всеукраїнській акції „Запали свічку пам’яті!”, тематичні класні години. Педагог-організатор Наконечна Т.В. провела  виховний захід, під час якого було використано відеоматеріали на дану тематику,   учні прочитали вірші, вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання.

      Значна увага при­ділялась формуванню національної свідомості учнів, усвідомленню ними належності до рідної землі, на­роду. Так, 13 грудня педагогом-організатором Наконечною Т.В. та вчителем Максимець А.Л. на високому рівні були проведені  «Андріївські вечорниці» із випіканням і кусанням калити, варениками, ворожінням та іншими народними традиціями.

-          правового  виховання (до Дня  прав людини (10.12).   Цікавим та пізнавальним за поданою інформацією для  учнів  пройшов Всеукраїнський урок права «Ми маємо права, але й маємо обов’язки», який провела Гуменюк Ю.В.  Для учнів 3-5 класів проведено перегляд мультфільмів «Мої права у мультиках».

               Ціннісне  ставлення  до  суспільства і до людей  у  підростаючого  покоління  формувалось   також завдяки  проведенню  акцій:

          Протягом року  учні школи долучились до акцій: «Допоможи воїнам АТО», «Назустріч мрії», «Серце до серця», «П’ять картоплин» та інші.          Ціннісне ставлення до сім΄ї, родини, людей формується в процесі морально-етичного, родинного та гендерного виховання.

   У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості, особливе місце належить моральному вихованню. У школі створена  Програма  морально-етичного  виховання  учнів,  яка  передбачає  системне  формування  морально-етичних  переконань  учнів,  допомагає  учневі  зрозуміти  себе,  розібратись  у  навколишньому  світі  та  житті,  і  тим  самим  зробити  крок  до  самовдосконалення;  програму  втілювали  класні  керівники,  враховуючи  рівень  класу,  вели  учнів  від  простішого  до  складнішого. Класними керівниками проведені бесіди для формування моральних якостей.

  Проведено тиждень морально-етичного виховання «Моральні цінності – життєві орієнтири», в ході якого проведено виховний захід  «Життя не вічне – вічні цінності людські». Класні керівники провели з учнями виховні години, в ході яких учні 5-6 класів складали моральні настанови людям Майбутнього, а учні 7-9 класів – особисту шкалу цінностей.

Велике значення у формуванні характеру та світогляду дитини має родинне виховання, спільні з батьками заходи. Значний інтерес у дітей та батьків викликають цікаві за формою проведення та змістом родинні свята. Щороку до Міжнародного жіночого дня у школі проводиться концерт «Шануймо жінку», подивитись який у школу приходять мами та бабусі переважної більшості учнів. У вересні в школі проводяться спортивні  змагання  „Тато,  мама,  я -  спортивна  сімя”.  Заслуговують на увагу створення проектів «Дерево мого роду».

Збагачення учнів знаннями про особливості родинно-побутової культу­ри традиційної української сім'ї, підготовка вихованців до сімейного життя

проводиться при викладанні факультативного курсу «Українознавство» .

   В ході тижня гендерного виховання проводились класні години, уроки гендерної грамотності.

  З метою формування ціннісного ставлення  до  культури  і  мистецтва в  школі  проходять  тижні  дитячої  творчості, свята та інші заходи. На виконання спільного наказу відділу освіти Вінницької райдержадміністрації та Вінницької районної організації профспілки працівників освіти від 13.02.2018 р. № 34/Пр.27 «Про проведення районного мистецького фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії-2018» та з метою популяризації, розвитку й відродження українського мистецтва, піднесення авторитету національної культури, пропаганди національного надбання та кращих зразків світової класики, зміцнення творчих зв’язків між учнями і вчителями, підвищення художнього рівня виконавської майстерності творчих колективів ансамбль учнів школи «Мальви» та тріо вчителів у складі Максимця О.С., Гуменюк Ю.В. та Очеретна К.А. взяли участь у районному етапі фестивалю вчительської та учнівської творчості “Проліски надії – 2018».

        Відповідно до наказу відділу освіти Вінницької райдержадміністрації від 15.01.2018 р. № 03 «Про проведення районного етапу обласного конкурсу солістів -  вокалістів та читців «Зіркова мрія» та з метою пропагування українського мистецтва, світової класики, кращих творів місцевих авторів, виховання почуття національного патріотизму, підтримки розвитку творчого, духовного потенціалу учнів у конкурсі солістів -  вокалістів взяли участь учениці Максимець Тетяна (5 місце) та Максимець Ольга (7 місце), та читців – Максимець Тетяна (3 місце) 

У цілому можна відзначити якісну підготовку та належний рівень виконання учнів та вчителів школи, які брали участь у даних конкурсах.

Участь у конкурсах показала, що школа  сприяє  творчому  розвитку  особистості  учнів,. 

Школа  сприяє  творчому  розвитку  особистості  учнів, педагоги проводять цілеспрямовану роботу з розвитку дітей, виявлення та підтримки талановитої молоді. Частина учнів (7 учнів) охоплені позашкільною освітою,

  Ціннісне  ставлення  до  праці  є  визначальною  складовою  виховного  процесу,  тому  така  увага  приділялась  тижням  трудового  виховання  „Осінні  турботи”  та   „Весняні  турботи”, операціям  „Шкільне  подвір’я”,  „Посаджу  дерево” «Пам΄ятник», роботі  на  пришкільних  ділянках  та  клумбах.    

Ціннісне  ставлення  до  себе  є  важливою  умовою  формування  у  дітей  і  підлітків  активної  життєвої  позиції. 

Ціннісне  ставленнядо  свого  соціального  „я”  формувались  під  час  проведення  загальношкільних заходів, конкурсів, проектів, виховних  годин,  тижнів, де учні могли реалізувати свої творчі здібності, громадянські якості.

  З метою формування ціннісного  ставлення  до  свого  фізичного  „я” створювались  умови  для  формування   в  учнів  здорового  способу  життя. В  школі  проводилась  система  фізкультурно-оздоровчих  заходів:  уроки  фізкультури,  ранкова  фіззарядка,  фізкультхвилинки,  дні  здоровя,  спортивні  змагання. формувалось  під  час  проведення  тижня  фізичного  виховання,  присвяченому  Дню  фізичної  культури  і  спорту,  проведенні  змагань  з  легкої  атлетики,  гри  у  футбол,  при   проведенні  Дня здоров΄я;  тижнів  безпеки  життєдіяльності. Участь у районних  спортивних змаганнях – 5 місце в Спартакіаді: (туризм - 1 місце, легка атлетика (4 призових місця, які здобули Самсонов Денис, Ковальчук Юлія, Ломович Віталій), мініфутбол, стітбол, «Старти надій» (4-6 місця), військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») – 2 місце; (серед шкіл І-ІІ ступенів).

Шкільна команда під керівництвом Наконечної Т.В. в кількості 8 учнів брала участь в районному етапі фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров’я!», за що їй оголошена подяка.

  Цікаво й змістовно були проведені традиційні шкільні свята:  1 вересня, День Учителя,   осінній бал, новорічне свято, День святого Валентина, святкування 8 Березня,     Прощання з початковою школою, Останнього Дзвоника,  зустріч випускників та інші.

Учнівське  врядування  в  школі. Значне  місце  у  виховній  діяльності  школи  займає  організація  діяльності  органів  учнівського  самоврядування  та  взаємодія  з  ними  педагогічного  колективу та взаємодія  учнівського  врядування  та  дитячих  об’єднань  „Лаврівські козачата” .

 Залучення  учнів  до  спільної  роботи  зі  здійснення  демократичного  управління  сприяє  активізації  їх  громадської  діяльності,  зацікавленості  результатами  колективних  справ. Протягом  року   в школі  активно працювала учнівська рада школи. Навчальна комісія,  комісія цікавих і корисних справ  та  комісія  чистоти і порядку  щопонеділка  проводили  загальношкільні  лінійки,  на  яких  висвітлювали  роботу  комісій. Учнівська рада  організовувала  різноманітні  благодійні  акції. 

 Роботу  учнівської ради висвітлюємо   на  сторінці об’єднання в  мережі  Інтернет, випускаємо щомісяця шкільну газету «Вісник учнівської ради»

Щоб висвітлити виховну роботу в школі, педагог-організатор школи Наконечна Т.В., Харченко Т.В. співпрацює з регіональною газетою «Подільська зоря», однак цю роботу потрібно  активізувати.

 

3.        Управлінська  діяльність.

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи класних керівників, бібліотеки.Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

   У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Крім того ми користувалися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласного департаменту освіти,  районного відділу освіти, сайтами ВАНО,  ВРНМЦ, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами, використовуючи власні модеми. З підключенням школи до мережі Інтернет, стало можливим робити це ще краще.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Я, як директор школи у роботі з працівниками намагаюсь дотримуватися партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

 

5. Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась за усіма напрямками відповідно до річного плану та плану внутрішньо шкільного контролю.

Контроль – це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховногопроцесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю.

Здійснювався  контроль  за  виконанням  наказів, інструктивно-методичних 

листів  і  розпоряджень  Міністерства  освіти,  обласного  управління  і  районного  відділу  освіти, виконанням  навчальних  програм,  Статуту  школи та правил  внутрішньо-шкільного розпорядку, а також контроль  за  оцінюванням  навчальних  досягнень  учнів  та  проведенням  державної  підсумкової  атестації, навичок читання учнів, обчислювальних навичок, контроль за веденням шкільної документації, за виконанням методичних рекомендацій щодо усного і писемного мовлення школярів, дотриманням єдиного орфографічного режиму, за адаптацією учнів 1 та 5 класів до умов навчання, за  дотриманням  учителями  загальнодидактичних  вимог  до  уроку та веденням ними поурочних планів контроль  за  станом  роботи  з  охорони  праці,  техніки  безпеки,  пожежної  безпеки,  охорони  життя  і  здоровя  учасників  навчально-виховного  процесу, за дотриманням  Державних  санітарних  правил  і  норм,  за  організацією  харчування учнів, за відвідуванням учнями школи, контроль  за  виконанням  наказів, рішень  педрад, пропозицій, даних  під  час  відвідування  уроків, позакласних  заходів.

      Здійснено тематичний  контроль  за  розвитком професійної компетентності, творчого потенціалу та педагогічної майстерності учителів як головними  чинниками якості освіти в школі,  за творчим використанням учителями школи традиційних та інноваційних технологій на сучасних уроках, за  досягненням ефективності уроків за системою  роботи  з  обдарованими  дітьми,  розвитку  творчих  здібностей  учнів,  виконання  Програми  роботи  із  здібними  та  обдарованими  учнями:

-            при  проведенні  предметних  тижнів  і  олімпіад;

-          при  проведенні міжнародних та всеукраїнських конкурсів;

-          огляд учнівської та учительської творчості «Проліски надії»;

-          при проведенні тижня дитячої творчості «Відкрий у собі талант».

впровадженням  інноваційних  технологій  та передового педагогічного досвіду вчителями школи, системою  роботи  з  обдарованими  учнями (виконанням  Програми  роботи  з  обдарованими  і  здібними  учнями)

Проведені адміністративні семестрові та річні контрольні роботи,  Проводилось вивчення дієвості  і  коригування  всіх  ланок  методичної  роботи  на  основі  моніторингових  досліджень

Вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства, фізичної культури, музичного мистецтва, природознавства.  У виховній роботі вивчено стан формування ціннісного ставлення до суспільства і держави (правове виховання) та  стан формування здорового способу життя), здійснювався тематичний контроль.за удосконаленням системи виховної роботи через розвиток класних колективів, .за  формуванням моральних якостей учнів різних вікових груп.

Аналіз результатів внутрішньошкільного  контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. За результатами моніторингу адміністрація школиприймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
За звітний період видано164 наказів  з основної діяльності, 7 – з адміністративно-господарської діяльності  та 89 наказів з кадрових питань тривалого та тимчасового терміну зберігання, проведено 9 засідань педагогічної ради, з них 4 – нетрадиційні, 16 нарад при директорі.

 

6. Робота з педагогічними кадрами.

У школі працює 15 педагогічних працівників, Аналізуючи  укомплектованість  школи  педагогічними  кадрами,  слід  відзначити,  що  колектив  працює  стабільно,  плинність  педагогічних  кадрів  дуже  низька. Здійснювались заходи щодо зміцнення колективу, захисту працівників, проводились виробничі наради з питань дотримання трудового законодавства та  виконання нормативних документів МОН України. Порушень трудового законодавства працівниками не було. Розподіл педагогічного навантаження  доцільність розстановки кадрів завжди був на порядку денному адміністрації. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі  враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Я. як директор школи, надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Методична робота.У школі діє певна система методичної роботи, яка створена на діагностичній основі. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу кваліфікаційну  категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливостішкільного методичного кабінету, де сконцентрцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети  учителів, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.

     Результативною була робота всіхметодичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.
Учителі
школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом  взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком інноваційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Найчастіше використовуюся у навчально-виховномупроцесі: інформаційн0-комунікаційні, проектні технології, технологї продуктивного навчання. Ефективними були відкриті уроки вчителів, взаємовідвідування уроків.

     У 2017-2018 навчальному році пройшли чергову атестацію  2 педпрацівники, курсову перепідготовку – 4.  Радзієвська Валентина Володимирівна взяла участь в конкурсі «Педагогічна премія-2017», Гуменюк Юлія Володимирівна зайняла перше місце в історичному конкурсі «Розгадай таємницю історії».

 Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, журі олімпіад і конкурсів (Гуменюк Ю.В., Максимець А.Л., Харченко Т.В.) семінарах науково-практичних конференціях(Гуменюк Ю.В., Харченко Т.В. «Розвиток критичного мислення учнів), вебінарах (Радзієвська В.В., Очеретна К.А., Максимець А.Л.), друкують матеріали у періодичних виданнях (Очеретна К.А., Харченко Т.В.) тощо. На базі школи у навчальному році було організовано та проведено  районний семінар молодих вчителів, під час якого Гуменюк Ю.В. поділилася досвідом роботи з розвитку критичного мислення учнів, провели відкриті уроки на високому рівні учителі: Гудзь М.П., Іщенко Н.Л., Максимець А.Л., Донченко Ю.В., Максимець О.С., Очеретна К.А.

 

7. Соціальний захист та охорона здоров΄я. Розроблені заходи щодо запобігання дитячого травматизму, а також із охорони праці. .

Раціонально  організовано  працю  і  відпочинок  протягом  дня,  тиждня,  року,  забезпечено  поурочне  навантаження  у  відповідності  до  санітарно-гігієнічних  норм. Організовано  раціональне  якісне  харчування для всіх  учнів школи.

Проводились  тижні  охорони  життя, дні цивільного захисту,  спортивно-оздоровчі  заходи, екскурсії.

На кожного учня ведеться «Листок здорв΄я», усі учні та працівники пройшли медичний огляд. Організована робота пришкільного табору з денним перебуванням учнів. Про якість роботи табору можна говорити по тому, що кількість бажаючих відвідувати табір більша, ніж є можливість прийому. У пришкільному таборі оздоровлено 60 учнів, у стаціонарних таборах – 6 учнів.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд влітку за графіком медичної установи.

Гарячим харчуванням охоплено було біля  100% учнів школи, з них: 55 учнів за рахунок районного бюджету, інші – за кошти батьків. Щомісячно ТОВ «Аграрій +» надавали продуктів на суму 500грн. на вдосконалення якості харчування. За рахунок спонсорів вручено новорічні подарунки всім учням школи, а також призи для відзначення учнів.

 

8. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1952 році. Але незважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками, спонсорами постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. У школі створені умови для роботи і навчання. Обладнано 10 навчальних кабінетів.

   Особлива подяка голові Вінницької райдержадміністрації Демченку Михайлу Івановичу, голові Вінницької районної ради Сітарському Сергію Миколайовичу, начальнику відділу освіти Томусяк Світлані Михайлівні за величезну допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази школи. За звітний період за кошти державного та районного бюджетів проведено:

-          реконструкцію системи опалення    близько 2 млн. грн.;

-          реконструкцію даху  більше 1 млн. грн.;

-          замінено на пластикові решту вікон, на що виділено  250 тис. грн. та 10 тис.грн. на матеріали для відкосів;

-          ремонт стелі в актовій залі, кабінеті фізики, кімнаті школяра, коридорах другого поверху (більше 150 тис. грн.);

-          виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт фасаду школи  (51 тис. грн.);

-          придбано мультимедійну дошку та проектор;

-          виділено кошти на придбання стільців у актову залу (50 тис. грн.).

Придбано за кошти спонсорів:

-          принтер (2500 грн.);

-          посуд у шкільну їдальню,

-          шпалери  та багети в актову залу та кімнату школяра 9200 грн.

Придбано за кошти батьків:

-          Шафи в кабінетах (української мови та літератури, у 1 та 4 класі);

-          Телевізор у 1 клас .

-          матеріали відповідно до звіту голови батькому.

      Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасноготується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Оформлено квітники, на них щороку висаджуються квіти, як протягом літа доглядаються учнями школи. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Протягом року  проводилась  робота по зміцненню навчально-матеріальної бази школи. Учителі  продовжували  поповнювати  навчально-матеріальну  базу  кабінетів, що  дало  можливість  збагатити  навчальний  процес, зробити  його  більш  змістовним, варіативним, якісним, цікавим.  Особлива  увага  приділялась  систематизації  посібників, створенню  матеріалів  для  тематичного  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів, для  застосування  інтерактивних  форм  і  прийомів  на  уроках. Господарська робота була спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу всіма необхідними матеріалами.      Школа в основному забезпечувалась інвентарем для прибирання та миючими засобами. Забезпечувались нормальні  санітарно - гігієнічні умови .      

     Шкільна їдальня працювала над забезпеченням учнів повноцінним гарячим харчуванням. Для цього залучалася вирощена, зібрана і перероблена продукція з навчально-дослідних ділянок, продукція, отримана за рахунок бюджету, а  також продукція, передана для шкільної їдальні батьками.

       Однак, у школі є ряд невирішених матеріальних проблем, які потребують вкладення значних коштів: капітальний ремонт фасаду школи; придбання комп΄ютерної техніки, відеотехніки, меблів, тощо.

 

9. Співпраця з батьками, громадськими організаціями.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому адміністрація та педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами, у спортивних змаганнях. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців, відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічнихспостережень.

Адміністрація школи співпрацює  з виконкомом сільської ради, депутатами обласної, районної та сільської рад, сільськими закладами культури та медицини, з підприємцями, а також із радою та батьківським комітетом школи.

 

Презентація до звіту директора розташована на блозі  http://director02-12b.blogspot.com