Головна » Звіт директора

Звіт директора

Звіт директора

Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів

Очеретної Ольги Василівни

про  проведену  роботу

протягом  2019-2020  навчального  року

Посилання на текст звіту 

drive.google.com/file/d/1uRdT6gGg_Ioq70eJTa5BOZHiH56Nq26a/view,

презентацію до звіту 

drive.google.com/file/d/1xQM3SaUimjxernbScmyXziF_TdqtotyT/view 

та відеоматеріали про роботу школи 

drive.google.com/file/d/13JCmt7hE4RZAba6l3iKLWMNG4_frYzq5/view

  

 

Звіт директора

Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів

Очеретної Ольги Василівни

про  проведену  роботу

протягом  2018-2019  навчального  року

1.     Забезпечення обов΄язкової освіти.

 У  2018 – 2019 навчальному  році  адміністрація школи  працювала  відповідно  до  Законів  України  „Про  освіту”,  „Про  загальну  середню  освіту”,  Концепції Нової української школи, Указів  Президента  України, рішень  Уряду  України,  органів  управління  з  питань  освіти  і  виховання  всіх  рівнів;  правил  і  норм  охорони  праці,  техніки  безпеки,  а  також  Статуту ,  Концепції та Програми розвитку   і  локальних  правових  актів  школи,  дотримувалися  норм  Конвенції  про  права  дитини.

       Охоплено навчанням 100% дітей шкільного віку. У 9-ти класах навчалось 96  учнів, закінчують  школу 9  випускників.

     Проводилась цілеспрямована робота щодо охорони прав дитини. З метою профілактики правопорушень в школі створена Рада профілактики правопорушень.

Оновлено банк даних дітей «групи ризику», обстежено умови їх проживання в сім’ї.  Під контролем адміністрації школи та класних керівників є  питання відвідування. Виконувалась   Угода про співпрацю між школою та підрозділом патрульної служби Вінницького районного відділу поліції.

 

2.     Організація освітнього процесу.

       Освітній процес у школі організовано відповідно до Конституції України,  основних нормативних документів:Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державних стандартів початкової загальної освіти, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, а також Статуту школи.

У школі створені умови щодо здійснення навчально-виховного процесу: затверджені структура навчального року, режим дня, розроблені та затверджені річний план, навчальний план.

      Вивчення навчальних  дисциплін у 1-9 класах здійснювалося за програмами з усіх базових дисциплін, які розроблені відповідно до Державних стандартів і дають орієнтири для вчителя у спрямуванні навчання, формування предметних компетенцій.

   Реалізація Державних стандартів у школі здійснювалася через реалізацію робочого навчального плану школи на  2018/2019 навчальний рік, складеного на підставі Типових освітніх програм, які затверджені МОН України та складаються з інваріантної та варіативної частини.

   Робочий  навчальний  план  школи на  2018/2019 навчальний рік  складено на підставі Типових освітніх програм Державних стандартів початкової загальної освіти, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти.

    Варіативна складова навчального плану школи напрямлена  на  реалізацію  пріоритетних  завдань  школи  із  врахуванням  особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення.

·        Для  формування ключової компетентності спілкування державною мовою, вдосконалення   знань  і  практичних  навиків  учнів  початкових  класів  з  рідної  мови  додатково  виділяється  по 1 годині української  мови в 1 - 4 класах.

·        З метою забезпечення умов для формування однієї із ключових компетентностей – спілкування іноземними мовами, якісного оволодіння учнями іноземною мовою додатково виділяється  1 година у  9  класі на вивчення англійської мови.

·        Для  формування читацької, мовленнєвої та загальної культури, комунікативних і соціальних компетентностей, залучення дітей до системної роботи з розвитку мовлення,  виховання поваги до скарбів людства,  створення умов для самовизначення та самореалізації запроваджується  вивчення факультативних курсів із зарубіжної літератури: «Сторінками дитячої літератури» по  1 годині  у  5 – 7  класах, «Учнівський твір як засіб спілкування» у 8 класі  та «Основи виразного читання» по  0,5 годин  у  5  і  6 класах .

·        З метою формування загальної математичної компетентності, інтелектуального розвитку, творчих здібностей учнів, розвитку їх логічного мислення, пам'яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати школярів виділяється  по 1 годині для проведення факультативних курсів «Основи геометрії» у 3 і 4 класах та «Логіка» у 8 класі.

·        З метою військово-патріотичного виховання учнів, цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави відводилося по 1 годині у  8 та 9 класах для викладання курсу «Основи захисту Вітчизни».

·        У  зв΄язку  з  тим,  що   одним із пріоритетних  напрямків виховної роботи  школи  є  морально-етичне  виховання,  запроваджено   вивчення факультативного курсу «Етика» у 5 та 6 класі та продовжувалось   вивчення «Основ  християнської  етики”   у  7 класі.

·        З метою формування уявлення про рідний край як один із регіонів України, в якому відбуваються різноманітні природні, суспільно-географічні й екологічні процеси та набуття географічних знань і вмінь, які закладають основи географічної й екологічної компетентностей школярів відводиться  1 година у 5 класі на вивчення факультативного курсу «Географія рідного краю».

·        З метою формування підприємливості і фінансової грамотності, формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях, кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань, розв'язавання практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету  відводиться  1 година у 6 класі та 0,5 години у 7 класі на вивчення факультативного курсу  «Основи споживчих знань».

·        Для корекційної роботи або для поглибленого вивчення окремих тем з різних навчальних предметів  1 година в 2 класі виділяється для проведення індивідуально-групових занять.

     Мета  і  завдання  колективу  обумовлені    проблемною  темою  школи  «Створення умов для підвищення якості освіти, формування і розвитку ключових компетентостей, моральності та загальної культури учнів». Цим  питанням  приділялась  значна  увага   на  засіданнях  педагогічної  ради, нарадах  при  директорі, на  засіданнях  методичних  об΄єднань  та  творчої  групи  вчителів,  семінарах-практикумах.

Питання впровадження  в школі Концепції Нової  української школи, Державних стандартів розглядались на засіданнях педагогічної ради,  на нарадах при директорі, на засіданнях методичних об’єднань. Проведений аналіз проходження адаптаційного періоду учнів 1 та 5 класів, прогнозування успішності учнів, виявлення можливих труднощів у навчанні та створення стратегій їхнього подолання.

Шкільна документація велась згідно з нормативно-правовою базою, стан її ведення відображений у наказах по школі.

Навчально-виховний  процес  у школі  здійснювався  на  принципах: гуманізації,  педагогічної  підтримки,  демократизації,  інтеграції, диференціації,   індивідуалізації,  системності.

Результативність навчально-виховного процесу

    Робота адміністрації  в школі – як диригента в оркестрі: які ноти вибереш, як виконавців настроїш - таку мелодію й матимеш. Тому, як  робота  колективу залежить від роботи директора, так і робота директора залежить від роботи колективу.

Якість навчальних досягнень учнів за минулий рік порівняно з попередніми відображено у діаграмі.

   

  При порівнянні статистичних даних видно, що  кількість учнів високого рівня не змінилась,  кількість учнів достатнього рівня зменшилась, а середнього рівня зросла.

Результати контрольних робіт та ДПА в основному підтверджують рівень навчальних досягнень.

Рейтинг участі нашої команди на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад порівняно з минулим роком  підвищився (на 1 місце серед шкіл І-ІІ ступенів).

   Порівняльна діаграма  кількості зайнятих місць учнями Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів:

 

Із порівняльної діаграми  кількості зайнятих призових місць учнями Лаврівської СЗШ І-ІІ ступенів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з навчальних предметів видно, що кількість призових місць зросла, вперше за років учениця школи Максимець Тетяна взяла участь у ІІІ етапі, посіла 7 місце.

   У зв’язку з тим, що кількість учнів по класах мала,  учням довелося їздити на кілька олімпіад. Незважаючи на таке навантаження учні школи виявили непоганий рівень знань програмного матеріалу, справилися із завданнями, та посіли 8 призових місць, з них 6 місць: перше місце з хімії, друге – з  української мови та літератури, історії, біології, фізики та третє місце з географії зайняла учениця 8 класу Максимець Тетяна,  третє місце з трудового навчання посіла  учениця 8 класу Радзієвська Каріна, третє місце з математики – учениця 6 класу Максимець Ольга. Ці учні нагороджені дипломами та є районними стипендіатами.

 Згідно наказів відділу освіти Вінницької райдержадміністрації  «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н.р.» учителів, які підготували учнів-призерів: Харченко Т.В. (українська мова та література), Гуменюк Ю.В. (історія, трудове навчання),  Опанасюк Т.П. (біологія, географія), Радзієвську В.В. (математика), Очеретну О.В. (хімія, фізика) нагороджено грамотами відділу освіти.

 

 

У цьому році достатньо активною була участь учнів школи в ряді міжнародних та всеукраїнських інтерактивних предметних конкурсів, хоч і не у всіх, що відображено в таблиці.

Конкурс

Координатор

Кількість учасників

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

1.

Кенгуру

Радзієвська В.В.

37

26

        -

2.

Лелека

Гуменюк Ю.В.

11

-

        -

3.

Левеня

Донченко Ю.В.

Очеретна О.В.

8

13

8

4.

Грінвіч

Максимець А.Л.

16 

25

16

5.

Соняшник

Харченко Т.В.

27

35

37

6.

Бобер

Донченко Ю.В.

 

8

19

 21

 

 

   3. Виховна  та  позакласна  робота.   Адміністрація та педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована  і  проводилась згідно напрямків та методичних рекомендацій. Колективно створені моделі випускників початкової та базової середньої освіти.

    У  виховній  роботі  педколектив  спрямував  свої  зусилля  на   здійснення  системного  підходу  до  формування  громадянської  позиції  школяра,  надання  допомоги  у  виробленні  свого  індивідуального  досвіду  життєдіяльності,  зміну  організації  змісту  і  форм  роботи  таким  чином, щоб  вони  відповідали  національно-культурним  потребам, дбав, щоб  діти  стали  повноправними  членами   колективу, брали  активну  участь  у  розв’язанні  навчальних  і  виховних  завдань, в  організації  дозвілля, мали  можливість  розкрити  свої  нахили  і  здібності, самовиразитись.

    Протягом  навчального  року  колектив  школи  продовжив  роботу  над  виховною  темою: „Формування  в учнів загальнолюдських моральних цінностей, прагнення до духовного зростання та фізичного здоров’я”.     Надавалась перевага активним формам виховання, що сприяють реалізації ідей і принципів педагогіки співробітництва, розвитку самоуправлінських  засад  в діяльності учнівських об’єднань, класних колективів. Учні працювали над довготривалими проектами: «Літопис класу»,  «Село  моє,  для  мене  ти  єдине» та іншими.

В  основі  системи  загальношкільних  заходів  покладені  тематичні  тижні,  які  спрямовані  на  підвищення  зацікавленості  учнів  спільною  діяльністю  та  відображають  всі  напрямки  здійснення  виховного  процесу. 

     Колектив школи працював за змістовним планом  виховних заходів,  виховна  робота  здійснювалась  за напрямками. 

                       Ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави  формувалось  у  процесі патріотичного, національного, громадянського, правового виховання.

З метою виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, формування здорового способу життя та зміцнення духовного і фізичного здоров'я школярів,  6 травня 2019 року шкільна команда під керівництвом вчителів Максимця О.С. та Гуменюк Ю.В. взяла участь в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») і посіла перше місце серед шкіл І-ІІ ступенів.

     Військово-патріотичне виховання у 2018/2019 н.р. у школі здійснювалось під час проведення тижнів військово-патріотичного виховання:

- «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх» до Всесвітнього Дня миру, під час якого проведена загальношкільна лінійка « Миру і щастя всім дітям на світі», флешмоб «Голуб миру».

-         до Дня захисника України та Дня українського козацтва було проведено Свято «Ми роду козацького діти»,конкурс „Супер-козак-2018” (для учнів 5-9 класів) та конкурс «Козаки з нас будуть (для молодших школярів). Була проведена Посвята у козачата учнів 1 класу.

-         Вклонімося  великим  тим  рокам” – до  74-ї річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  (06.05 – 09.05).

-         учні школи доглядали і впорядковували  територію Меморіалу та могили невідомих  солдатів, які загинули при визволенні села.

    З метою здійснення історико-патріотичного  виховання  з 19 по 23 листопада в школі пройшли заходи з вшанування жертв Голодоморів в Україні, під час тижня було покладання квітів до пам’ятника жертвам Голодомору, участь у Всеукраїнській акції „Запали свічку пам’яті!”, тематичні класні години. Педагог-організатор Наконечна Т.В. провела  загальношкільну  лінійку.

    До Дня Соборності України Гуменюк Ю.В. на належному рівні провела захід «Україна – держава соборна, одна на всіх,  як оберіг».

Значна увага при­ділялась формуванню національної свідомості учнів, усвідомленню ними належності до рідної землі, на­роду. Так, 13 грудня учителями педагогом-організатором Наконечною Т.В. та вчителями Максимець А.Л.  та Максимець О.С. на високому рівні були проведені  «Андріївські вечорниці» із випіканням і кусанням калити, варениками, ворожінням та іншими народними традиціями.

  До Дня  прав людини (10.12) проведений  тиждень правового  виховання.   Цікавим та пізнавальним за поданою інформацією для  учнів  пройшов Вечір правознавства  «Я маю право на життя, я мушу гідно жити», який провела Гуменюк Ю.В. Диспут на тему: "Чи можуть бути права без обов'язків?"  Заходи  з формування в учнів ціннісного  ставлення  до  суспільства,  держави  було внесено до планів виховної роботи класних керівників, які проводили години спілкування, уроки мужності, зустрічі та інші заходи.

У ході тижня національно-гуманітарного  виховання  “Рідна  мова – пісня  солов’їна”  цікаво і змістовно учителями Харченко Т.В. та Максимцем О.С. проведено вечір «Українська мова і пісня – душа народу».

              Виховання  ціннісного  ставлення до сім΄ї, родини, людей (відповідно до  Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2018 – 2021 роки)  формується в процесі морально-етичного, родинного та гендерного виховання.

           У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості, особливе місце належить моральному вихованню. У школі створена  Програма  морально-етичного  виховання  учнів,  яка  передбачає  системне  формування  морально-етичних  переконань  учнів,  допомагає  учневі  зрозуміти  себе,  розібратись  у  навколишньому  світі  та  житті,  і  тим  самим  зробити  крок  до  самовдосконалення;  програму  втілювали  класні  керівники,  враховуючи  рівень  класу,  вели  учнів  від  простішого  до  складнішого. Класними керівниками проведені бесіди для формування моральних якостей.

  Проведено тиждень морально-етичного виховання «Моральні цінності – життєві орієнтири», в ході якого проведено виховний захід  «Справедливість у “золотому” правилі моралі». Класні керівники провели з учнями години спілкування  «Толерантність, «Життя не вічне – вічні цінності людські».

Велике значення у формуванні характеру та світогляду дитини має родинне виховання, спільні з батьками заходи. Значний інтерес у дітей та батьків викликало цікаве за формою проведення та змістом родинне свято «Родині ми складаєм  славу нині». Щороку до Міжнародного жіночого дня у школі проводиться концерт «Шануймо жінку», подивитись який у школу приходять мами та бабусі переважної більшості учнів. У вересні в школі проводяться спортивні  змагання  „Тато,  мама,  я -  спортивна  сімя”.  Заслуговують на увагу створення проектів «Дерево мого роду».

         В ході тижня гендерного виховання проводились класні години, уроки гендерної грамотності. «Що  таке  гендер?» - ознайомлення учнів про гендерну ситуацію у світі в цілому й в Україні зокрема на загальношкільній лінійці

  З метою формування ціннісного ставлення  до  культури  і  мистецтва в  школі  проходять  тижні  дитячої  творчості, свята та інші заходи, учні школи беруть участь у різних конкурсах. У районному мистецькому фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії-2019» ансамбль учнів школи «Мальви» та сімейне тріо Максимців під керівництвом учителя Максимця О.С.та педагога-організатора Наконечної Т.В.

        З метою пропагування українського мистецтва, світової класики, кращих творів місцевих авторів, виховання почуття національного патріотизму, підтримки розвитку творчого, духовного потенціалу учні школи взяли участь у конкурсі «Зіркова мрія»: у конкурсі читців – Максимець Тетяна, у конкурсі солістів -  вокалістів взяли участь учениця 6 класу Максимець Ольга та учень 1 класу Гущін Михайло, який посів перше місце в районному етапі та друге – в обласному етапі.

У наказах відділу освіти про підсумки даних конкурсів відзначена якісна підготовка та високий рівень виконавської майстерності  учнів та вчителів школи, які брали участь у даних конкурсах, а директора школи нагороджено Грамотою відділу освіти за високий рівень підготовки учасників.

Участь у конкурсах показала, що школа  сприяє  творчому  розвитку  особистості  учнів, педагоги проводять цілеспрямовану роботу з розвитку дітей, виявлення та підтримки талановитої молоді. Значна частина учнів охоплені позашкільною освітою. На базі школи працюють  драматичний та хореографічний гуртки.

     Цікаво й змістовно були проведені традиційні шкільні свята:  1 вересня, День Учителя,   осінній бал, новорічне свято, День святого Валентина, святкування 8 Березня,     Прощання з початковою школою, Останнього Дзвоника,  зустріч випускників та інші.

    Формування ціннісного ставлення особистості до природи (екологічної культури) – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, яка  проводиться систематично.  В  школі приділяється належна увага проблемам сучасної екології. Вивчається природа рідного краю, під впливом знань про навколишнє середовище формується світогляд учнів, виховується дбайливе ставлення до довкілля.

    У роботі з екологічного виховання значну роль відіграє проектна діяльність, в яких учні висвітлюють вирішення  екологічних проблем країни і нашого села. У жовтні був проведений  виховний захід «Себе я бачу в дзеркалі природи», конкурс малюнків «Знай, люби, бережи, рідну природу» та екологічний рейд «Зробимо світ кращим». У ході тижня  „Осінній  вернісаж – 2018» проводилось  свято «Поезія осені» на якому була виставка композицій з живих квітів «Квіти мого краю» та  виставка  дарів осені  «Овочеві витівки»

     Ціннісне  ставлення  до  праці  є  визначальною  складовою  виховного  процесу,  тому  така  увага  приділялась  тижням  трудового  виховання  „Осінні  турботи”  та   „Весняні  турботи”, операціям  „Шкільне  подвір’я”,  „Посаджу  дерево” «Пам΄ятник», роботі  на  пришкільних  ділянках  та  клумбах.           

      Ціннісне  ставлення  до  себе  є  важливою  умовою  формування  у  дітей  і  підлітків  активної  життєвої  позиції. 

     З метою формування ціннісного  ставлення  до  свого  фізичного  „я” створювались  умови  для  формування   в  учнів  здорового  способу  життя. В  школі  проводились    фізкультурно-оздоровчі   заходи  Учні школи брали участь у районних  спортивних змаганнях

В  школі  проводилась  система  фізкультурно-оздоровчих  заходів:  уроки  фізкультури,  ранкова  фіззарядка,  фізкультхвилинки,  дні  здоровя,  спортивні  змагання. формувалось  під  час  проведення  тижня  фізичного  виховання,  присвяченому  Дню  фізичної  культури  і  спорту : свято «Спортландії» , шкільна спартакіада «Шлях  до Олімпу», «Козацькі забави», Дня здоров΄я,  змагань  з  легкої  атлетики,  гри  у  футбол,  при   проведенні  тижнів  безпеки  життєдіяльності. Участь у районних  спортивних змаганнях : туризм - 1 місце, легка атлетика – 2 призових місця, футзал – 1 місце, військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») – 1 місце серед шкіл І-ІІ ступенів (призові місця у 6-ти видах змагань із 8-ми).

Шкільна команда під керівництвом Наконечної Т.В. та Опанасюк Т.П. в кількості 7 учнів брала участь в районному етапі фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров’я!» та посіла ІІ місце у конкурсі міні-композицій та ІІ місце у конкурсі плакатів (керівник Донченкр Ю.В.)

З метою підвищення рівня правової освіти та виховання учнівської молоді, стійкого негативного відношення школярів до алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранньої профілактики шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у школі постійно проводяться виховні профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління.

   Ціннісне  ставлення до  свого  соціального  „я”  формувались  під  час  проведення  виховних  годин,  тижнів, конкурсів, змагань, виставок  та всіх інших виховних заходів, де учні могли реалізувати свої творчі здібності, громадянські якості.

      Значне  місце  у  виховній  діяльності  школи  займає  організація  діяльності  органів  учнівського  самоврядування  та  дитячих  об’єднань У школі діє дитяче  об'єднання  „Лаврівські козачата” (1-4 класи) створено  4  загони і активно працюють 5 загонів „Козацької Республіки” (5-9 класи) Загони «Козацької Республіки ” працюють по всіх  семи напрямках.

  Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Формування ініціативної , здатної приймати рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до діяльності  в органах учнівського самоврядування.  В учнівській раді працюють 6  комісій: навчальна, комісія дисципліни і порядку ,комісія дозвілля і корисних справ , комісія по роботі з молодшими школярами, комісія контролю за дотриманням прав дітей у школі та прес- центр. За кожною комісією закріплений вчитель- консультант.

 З метою забезпечення розвитку та дієвої роботи учнівського самоврядування   школи був впроваджений проект  «Лідерські кадри» та проводились заняття школи активу «Відкрий в собі лідера»  на теми: «Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй!», «Толерантність у шкільному колективі», «Лідер – перспектива 2019 року», «Знаю права! Виконую обов’язки!».

           Залучення  учнів  до  спільної  роботи  зі  здійснення  демократичного  управління  сприяє  активізації  їх  громадської  діяльності,  зацікавленості  результатами  колективних  справ. Учнівська рада  щопонеділка  проводить  загальношкільні  лінійки,  на  яких  висвітлює  роботу  комісій. Робота  учнівської ради висвітлюється    на  сторінках шкільної газети «Вісник учнівської ради», на  сторінці об’єднання в  мережі  Інтернет. Щоб висвітлити виховну роботу в школі  педагог-організатор школи Наконечна Т.В., Харченко Т.В. співпрацює з регіональною газетою «Подільська зоря».

 

1.     Управлінська  діяльність.

   Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників, планів роботи класних керівників, бібліотеки. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

   У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Крім того ми користувалися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласного департаменту освіти,  районного відділу освіти, сайтами ВАНО,  ВРНМЦ, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами, використовуючи власні модеми.

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Я, як директор школи у роботі з працівниками намагаюсь дотримуватися партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

 

5. Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась за усіма напрямками відповідно до річного плану та плану внутрішньо шкільного контролю.

Контроль – це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховногопроцесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю.

Здійснювався  контроль  за  виконанням  наказів, інструктивно-методичних 

листів  і  розпоряджень  Міністерства  освіти,  обласного  департаменту  і  районного  відділу  освіти, виконанням  навчальних  програм,  Статуту  школи та правил  внутрішньо-шкільного розпорядку, а також контроль  за  оцінюванням  навчальних  досягнень  учнів  та  проведенням  державної  підсумкової  атестації, навичок читання учнів, обчислювальних навичок, контроль за веденням шкільної документації, за виконанням методичних рекомендацій щодо усного і писемного мовлення школярів, дотриманням єдиного орфографічного режиму, за адаптацією учнів 1 та 5 класів до умов навчання, за  дотриманням  учителями  загальнодидактичних  вимог  до  уроку та веденням ними поурочних планів контроль  за  станом  роботи  з  охорони  праці,  техніки  безпеки,  пожежної  безпеки,  охорони  життя  і  здоровя  учасників  навчально-виховного  процесу, за дотриманням  Державних  санітарних  правил  і  норм,  за  організацією  харчування учнів, за відвідуванням учнями школи, контроль  за  виконанням  наказів, рішень  педрад, пропозицій, даних  під  час  відвідування  уроків, позакласних  заходів.

      Здійснено тематичний  контроль  за  розвитком професійної компетентності, творчого потенціалу та педагогічної майстерності учителів як головними  чинниками якості освіти в школі,  за творчим використанням учителями школи традиційних та інноваційних технологій на сучасних уроках, за  досягненням ефективності уроків за системою  роботи  з  обдарованими  дітьми,  розвитку  творчих  здібностей  учнів,  виконання  Програми  роботи  із  здібними  та  обдарованими  учнями:

-           при  проведенні  предметних  тижнів  і  олімпіад;

-         при  проведенні міжнародних та всеукраїнських конкурсів;

-         огляд учнівської та учительської творчості «Проліски надії»;

-         при проведенні тижня дитячої творчості «Відкрий у собі талант».

впровадженням  інноваційних  технологій  та передового педагогічного досвіду вчителями школи, системою  роботи  з  обдарованими  учнями (виконанням  Програми  роботи  з  обдарованими  і  здібними  учнями)

Проведені адміністративні семестрові та річні контрольні роботи,  Проводилось вивчення дієвості  і  коригування  всіх  ланок  методичної  роботи  на  основі  моніторингових  досліджень

Вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства, фізичної культури, музичного мистецтва, природознавства.  У виховній роботі вивчено стан формування ціннісного ставлення до суспільства і держави (правове виховання) та  стан формування здорового способу життя), здійснювався тематичний контроль.за удосконаленням системи виховної роботи через розвиток класних колективів, за  формуванням моральних якостей учнів різних вікових груп.

Аналіз результатів внутрішньошкільного  контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. За результатами моніторингу адміністрація школиприймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
За звітний період видано144 накази  з основної діяльності, 8 – з адміністративно-господарської діяльності  та 89 наказів з кадрових питань тривалого та тимчасового терміну зберігання, проведено 9 засідань педагогічної ради, з них 4 – нетрадиційні, 16 нарад при директорі.

 

6. Робота з педагогічними кадрами.

У школі працює 15 педагогічних працівників, Аналізуючи  укомплектованість  школи  педагогічними  кадрами,  слід  відзначити,  що  колектив  працює  стабільно,  плинність  педагогічних  кадрів  дуже  низька. Здійснювались заходи щодо зміцнення колективу, захисту працівників, проводились виробничі наради з питань дотримання трудового законодавства та  виконання нормативних документів МОН України. Порушень трудового законодавства працівниками не було. Розподіл педагогічного навантаження  доцільність розстановки кадрів завжди був на порядку денному адміністрації. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі  враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Я. як директор школи, надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Методична робота.У школі діє певна система методичної роботи, яка створена на діагностичній основі. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу кваліфікаційну  категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливостішкільного методичного кабінету, де сконцентрцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети  учителів, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.

     Результативною була робота всіхметодичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.
Учителі
школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом  взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком інноваційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Найчастіше використовуюся у навчально-виховномупроцесі: інформаційн0-комунікаційні, проектні технології, технологї продуктивного навчання. Ефективними були відкриті уроки вчителів, взаємовідвідування уроків.

     У 2018-2019 навчальному році пройшли чергову атестацію  3 педпрацівники, курсову перепідготовку – 4.  У наказі відділу освіти відзначено високий рівень роботи атестаційної комісії нашої школи.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних методичних заходах: семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, журі олімпіад і конкурсів (Гуменюк Ю.В., Максимець А.Л., Харченко Т.В.) семінарах науково-практичних конференціях (Гуменюк Ю.В., Харченко Т.В., Радзієвська В.В., Очеретна О.В.), вебінарах (Гудзь М.П., Максимець А.Л.), друкують матеріали у періодичних виданнях (Гуменюк Ю.В., Харченко Т.В.),  методичних фестах (Гуменюк Ю.В., Харченко Т.В., Рибаченко А.В.),  «Школі агентів змін (Гудзь М.П., Максимець А.Л., Гуменюк Ю.В., Донченко Ю.В., Опанасюк Т.П.,Наконечна Т.В.), тощо.

 

7. Соціальний захист та охорона здоров΄я.

  Розроблені заходи щодо запобігання дитячого травматизму, а також із охорони праці. Раціонально  організовано  працю  і  відпочинок  протягом  дня,  тиждня,  року,  забезпечено  поурочне  навантаження  у  відповідності  до  санітарно-гігієнічних  норм. Організовано  раціональне  якісне  харчування для всіх  учнів школи.

Проводились  тижні  охорони  життя, дні цивільного захисту,  спортивно-оздоровчі  заходи, екскурсії.

На кожного учня ведеться «Листок здорв΄я», усі учні та працівники пройшли медичний огляд. Організована робота пришкільного табору з денним перебуванням учнів. Про якість роботи табору можна говорити по тому, що кількість бажаючих відвідувати табір більша, ніж є можливість прийому. У пришкільному таборі оздоровлено 60 учнів, у стаціонарних таборах – 4 учні.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд влітку за графіком медичної установи.

Гарячим харчуванням охоплено було біля  100% учнів школи, з них: 51 учень за рахунок районного бюджету, інші – за кошти батьків. Щомісячно ТОВ «Аграрій +» надавали продуктів на суму 500грн. на вдосконалення якості харчування. За рахунок спонсорів вручено новорічні подарунки всім учням школи, а також призи для відзначення учнів.

 

8. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1952 році. Але незважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками, спонсорами постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. У школі створені умови для роботи і навчання. Обладнано 10 навчальних кабінетів.

   За звітний період за кошти державного та районного бюджетів проведено:

-         замінено на пластикові частину дверей та дверні перегородки, на що виділено  150 тис. грн.;

-         ремонт стелі у коридорі та вестибюлі першого поверху (більше 100 тис. грн.);

-         придбано  5 комп’ютерів  та ноутбук від народного депутата України Домбровського О.О.;

-         виділено кошти на придбання телевізорів (50 тис. грн.) та комплексу: телевізор, принтер, ноутбук (30 тис.грн.).

Придбано за кошти спонсора депутата обласної ради Ліцького В.О. електричну плиту (16 тис.грн.)

Придбано за кошти батьків:

-         Телевізор у 3 клас (5 тис. грн..);

-         матеріали відповідно до звіту голови батькому.

      Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасноготується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Оформлено квітники, на них щороку висаджуються квіти, як протягом літа доглядаються учнями школи. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Протягом року  проводилась  робота по зміцненню навчально-матеріальної бази школи. У
чителі  продовжували  поповнювати  навчально-матеріальну  базу  кабінетів, що  дало  можливість  збагатити  навчальний  процес, зробити  його  більш  змістовним, варіативним, якісним, цікавим.  Особлива  увага  приділялась  систематизації  посібників, створенню  матеріалів  для  тематичного  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів, для  застосування  інтерактивних  форм  і  прийомів  на  уроках. Господарська робота була спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу всіма необхідними матеріалами.      Школа в основному забезпечувалась інвентарем для прибирання та миючими засобами. Забезпечувались нормальні  санітарно - гігієнічні умови .      

     Шкільна їдальня працювала над забезпеченням учнів повноцінним гарячим харчуванням. Для цього залучалася вирощена, зібрана і перероблена продукція з навчально-дослідних ділянок, продукція, отримана за рахунок бюджету, а  також продукція, передана для шкільної їдальні батьками.

       Однак, у школі є ряд невирішених матеріальних проблем, які потребують вкладення значних коштів: капітальний ремонт фасаду школи; придбання комп΄ютерної техніки, відеотехніки, меблів, тощо.

 

9. Співпраця з батьками, громадськими організаціями.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому адміністрація та педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами, у спортивних змаганнях. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців, відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічнихспостережень.

Адміністрація школи співпрацює  з виконкомом сільської ради, депутатами обласної, районної та сільської рад, сільськими закладами культури та медицини, з підприємцями, а також із радою та батьківським комітетом школи.

Презентація до звіту директора розташована на блозі  http://director02-12b.blogspot.com та за посиланням drive.google.com/open