Головна » Статут навчального закладу

Статут навчального закладу

СТАТУТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1.    ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Лаврівська  середня  загальноосвітня  школа  І – ІІ  ступенів Вінницького  району  Вінницької  областізнаходиться  у  спільній  власності  територіальних  громад  сіл  і  селищ  Вінницького  району, якими  управляє  Вінницька  районна  рада  (рішення  сесії  Вінницької  районної  ради  від  14.08.2002 року)

 1.2. Юридична  адреса  загальноосвітнього  навчального  закладу:

23215      Вінницька  область,      Вінницький  район,      село  Лаврівка,      телефон  58 – 95 – 26

1.3. Лаврівська  середня  загальноосвітня  школа  І – ІІ  ступенів  (далі – навчальний  заклад)  є  юридичною  особою, має  самостійний  баланс, рахунок  в  установі  банку, печатку, штамп, ідентифікаційний  номер.

1.4.Власником  навчального  закладу  є  Вінницька  районна  рада.

1.5. Головною  метою  навчального  закладу  є  забезпечення    реалізації  права  громадян  на  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти.

1.6.Головними  завданнями  навчального  закладу  є:

· забезпечення  права  громадян  на  повну  загальну  середню  освіту;

· виховання  громадянина  України;

· виховання  шанобливого  ставлення  до  родини, поваги  до  народних  традицій  і  звичаїв, державної  та  рідної  мови, національних  цінностей  українського  народу  та  інших  народів  і  націй;

· формування  і  розвиток  соціально  зрілої, творчої  особистості   з  усвідомленою  громадянською  позицією, почуттям  національної  самосвідомості,  особистості,  підготовленої  до  професійного  самовизначення;

· виховання  в  учнів  поваги  до  Конституції  України, державних  символів  України, прав  і  свобод  людини  і  громадянина, почуття  власної  гідності, відповідальності  перед  законом  за  свої  дії, свідомого  ставлення  до  обов’язків  людини  і  громадянина;

· розвиток  особистості  учня, його  здібностей  і  обдарувань,  наукового  світогляду;

· реалізація  права  учнів  на  вільне  формування  політичних  і  світоглядних  переконань;

· виховання  свідомого  ставлення  до  свого  здоров’я    та  здоров’я  інших  громадян   як  найвищої  соціальної  цінності, формування   засад  здорового  способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров’я  учнів;

·  створення  умов  для  оволодіння  системою  наукових  знань  про  природу, людину  і  суспільство.

1.7.Навчальний  заклад  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України, Законами  України  “Про  освіту”, “Про  загальну  середню  освіту”, Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад, затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  14  червня  2000  року  №  964, іншими  нормативно-правовими  актами, власним  статутом.

1.8. Навчальний  заклад  самостійно  приймає  рішення   і  здійснює  діяльність  в  межах  своєї  компетенції,  передбаченої  законодавством  України  та  власним  статутом.

1.9. Навчальний  заклад  несе  відповідальність   перед  особою, суспільством  і  державою  за:

· безпечні  умови  освітньої  діяльності;

· дотримання  державних  стандартів  освіти;

·  дотримання  договірних  зобов’язань   з  іншими  суб’єктами   освітньої, виробничої, наукової  діяльності;

· дотримання  фінансової  дисципліни.

1.10. У  навчальному  закладі  визначена  українська  мова  навчання,  профіль  навчання  загальноосвітній.

1.11.   Навчальний  заклад  має  право:

· проходити  в  установленому  порядку  державну  атестацію;

·визначати  форми, методи  і  засоби  організації  навчально-виховного  процесу  за  погодженням  із  власником;

· визначати  варіативну  частину  робочого  навчального  плану;

·в  установленому  порядку    розробляти  і  впроваджувати  експериментальні  та  індивідуальні  робочі  навчальні  плани;

·спільно  з  вищими  навчальними  закладами, науково-дослідними  інститутами  та  центрами  проводити  науково-дослідну, експериментальну, пошукову  роботу, що  не  суперечить  законодавству  України;

·використовувати  різні  форми  морального  і  матеріального  заохочення  до  учасників  навчально-виховного  процесу;

·отримувати  кошти  і  матеріальні  цінності  від  органів  виконавчої  влади, юридичних  і  фізичних  осіб;

· залишати  у  своєму  розпорядженні   і  використовувати  власні  надходження  у  порядку, визначеному  законодавством  України;

·  розвивати  власну  соціальну  базу: мережу  спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних  і  культурних  підрозділів.

1.12. У  навчальному  закладі  створюються  та  функціонують:

·методичні  обєднання:

·учителів  гуманітарного  циклу;

· учителів  природничо-математичного  циклу;

· учителів  початкових  класів;

· класних  керівників.

· творча  група  з  питань  впровадження  інноваційних  технологій  в  навчально-виховний  процес  школи.

1.13.Медичне  обслуговування  учнів  та  відповідні  умови  для  його  організації  забезпечуються  власником  і  здійснюються  Стрижавською  міською  дільничою  лікарнею.

1.14.Взаємовідносини  навчального  закладу  з  юридичними  і  фізичними  особами  визначаються  угодами, що  укладені  між  ними.

  ІІ  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 2.1.  Навчальний  заклад  планує  свою  роботу  відповідно  до  перспективного  річного  плану

В  плані  роботи  визначаються  найголовніші  питання  роботи  навчального  закладу, визначаються  перспективи  його  розвитку. План  затверджується  радою  навчального  закладу.

2.2.  Основним  документом,  що  регулює  навчально-виховний  процес,  є  робочий  навчальний  план, що  складаються  на  основі  типових  навчальних  планів, розроблених  та  затверджених  Міністерством  освіти  і  науки  України   із  конкретизацією  варіативної  частини  і  визначенням  профілю  навчання.

Робочий  навчальний  план  навчального  закладу  погоджується   радою  навчального  закладу  і  затверджується  відповідним  органом  управління  освітою.

У  вигляді  додатків  до  робочого  навчального  плану  додаються  розклад  уроків  та  режим  роботи.

2.3.  Відповідно  до  робочого  навчального  плану  педагогічні  працівники  навчального  закладу  самостійно  добирають  програми,  підручники,  навчальні  посібники,  що  мають  гриф  Міністерства  освіти  і  науки  України,  а  також  науково-методичну  літературу,  дидактичні  матеріали,  форми,  методи,  засоби   навчальної  роботи,  що  мають  забезпечувати  виконання  статутних  завдань    та  здобуття  освіти  на  рівні  державних  стандартів.

2.4. Навчальний  заклад  здійснює  навчально-виховний  процес  за  денною  формою  навчання.

2.5. Зарахування  учнів  до  навчального  закладу  здійснюється  за  наказом  директора  на  підставі  заяви  батьків, або  осіб, які  їх  замінюють   або  направлень  відповідних  органів  управління  освітою,  а  також  свідоцтва  про  народження (копії), медичної  довідки  встановленого  зразка,  документа  про  наявний  рівень  освіти   (крім  дітей,  які  вступають  до  першого  класу).   У  разі  потреби  учень   може  перейти  протягом  будь-якого  року  навчання  до  іншого  навчального  закладу.   Переведення  учнів  до  іншого  навчального  закладу  здійснюється  за  наявності  особової  справи  учня  встановленого  Міністерством  освіти  і  науки  України  зразка.

2.6.   Структура  навчального   року,  а  також  тижневе  навантаження  учнів  встановлюються  навчальним  закладом  в  межах  часу,  що  передбачений  робочим  навчальним  планом.                                   Навчальні  заняття  розпочинаються  1  вересня   у  День  знань  і  закінчуються  у  початкових  класах  25  травня,  у  5 – 9  класах – 31  травня. Навчальний  рік  поділяється  на  семестри:  перший – з  1  вересня  до   27  грудня,  другий – з  14  січня  до  31  травня.

2.7. Відволікання  учнів  від  навчальних  занять  на  інші  види  діяльності  забороняється  (крім  випадків,  передбачених    законодавством  України)

2.8. За  погодженням  з  відповідними  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та  профілю  навчального  закладу  щорічно  радою  навчального  закладу  затверджується  графік     канікул,  тривалість  яких  протягом  навчального  року  становить  не  менше  30  календарних  днів.

2.9.Тривалість  уроків  у  навчальному  закладі  становить:  у  першому  класі – 35  хвилин. У  другому – третьому  класах – 40  хвилин, у  пятому – девятому  класах – 45  хвилин.   Зміна  тривалості  уроків   допускається  за  погодженням  з  відповідними  органами  управління  освітою  та  територіальними  установами  державної  санітарно-епідеміологічної  служби.

2.10.Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних  занять  визначається  розкладом  уроків, що  складається  на  кожен  семестр  відповідно  до  санітарно-гігієнічних  та  педагогічних  вимог,  погоджується  радою  навчального   закладу  і  затверджується  директором. 

    Тижневий  режим   роботи  навчального  закладу  фіксується  у  розкладі  навчальних  занять.                       Крім  різних  форм  обов’язкових  навчальних  занять, у  навчальному  закладі   проводяться  індивідуальні,  групові,  факультативні  та  інші  позакласні  заняття  та  заходи,  що  передбачені  окремим  розкладом   і  спрямовані  на  задоволення    освітніх  інтересів  учнів  та  на  розвиток   їх  творчих  здібностей,  нахилів  і  обдарувань.

2.11.Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх  завдань  з  кожного  предмету  визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  учнів.

2.12.У  навчальному  закладі  визначення  рівня  досягнень  учнів  у  навчанні  здійснюється  відповідно  до  діючої  системи  оцінювання  досягнень   у  навчанні   учнів.           У  першому  класі  дається  словесна  оцінка  досягнень  учнів  у  навчанні, у  другому – за  рішенням  педагогічної  ради  (протокол  № 1  від  28  серпня  2002  року)   навчальні  досягнення  учнів  оцінюються  у  балах  (від 1  до  12).             У  документі  про  освіту  (табелі  успішності, свідоцтві)  відображаються  досягнення  учнів  у  навчанні  за  семестри, навчальний  рік  та  державну  підсумкову  атестацію.

2.13.Результати  семестрового,  річного,  підсумкового  оцінювання  доводяться  до  відома  учнів  класним  керівником  (головою  атестаційної  комісії).

2.14. Порядок  проведення  і  випуск  учнів  навчального  закладу  визначається  Інструкцією  про  переведення   і  випуск  учнів  навчальних  закладів  системи  загальної  середньої  освіти  усіх  типів  та  форм  власності, затвердженою  наказом  Міністерства  освіти  і  науки   України  від  05.02.2001  р.  № 44  та  зареєстрованої   в  Міністерстві  юстиції  України  08.02.2001  р. за  № 120/5311.

2.15.При  переведені  учнів  з  початкової  до  основної  школи  передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче  середнього  рівня  з  української  мови, читання  та  математики.

2.16.Контроль  за  відповідністю  освітнього  рівня  учнів,  які  закінчили  певний  ступінь  навчання,  вимогам  Державного  стандарту  загальної  середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної  підсумкової  атестації.  Порядок  проведення  державної  підсумкової  атестації  визначається  Положенням    про  державну  підсумкову  атестацію  учнів  у  системі  загальної  середньої  освіти,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України   14.12.2000 р.  №  588  та  зареєстровано   Міністерством  юстиції  України  19.12. 2000р.  за  №  925/5146.

2.17.Учням, які  закінчили  певний  ступінь  навчального  закладу, видається  відповідний  документ  про  освіту:      по  закінченні  початкової  школи – табель  успішності;      по  закінченні  основної  школи – свідоцтво  про  базову   загальну  середню  освіту.

2.18.За  успіхи  у  навчанні  для  учнів  встановлюються  такі  форми  морального  заохрчення:  нагородження  Похвальним  листом, оголошення  подяки,  і  матеріальне  заохочення  (в  межах  коштів,  передбачених  на  ці  цілі).

    ІІІ  УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

  3.1. Учасниками  навчально-виховного  процесу  в  загальноосвітньому  навчальному  закладі  є:

·   учні;

 ·  керівники;

·  педагогічні  працівники;

· бібліотекар;

· інші  спеціалісти;

· батьки, або  особи, які  їх  замінюють.

3.2. Права  і  обовязки  учнів, педагогічних  та  інших  працівників  визначаються  чинним  законодавством  та  цим  статутом.

3.3. Учні  мають  право:

·  на  вибір  форми  навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних  та  позакласних  занять;

·  на  користування  навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною  та  лікувально-оздоровчою  базою  навчального  закладу;

·  на  доступ  до  інформації  з  усіх  галузей  знань;

· брати  участь  у  різних  видах  науково-практичної  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

· брати  участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування  навчального  закладу;

· брати  участь  в  обговоренні  і  вносити  власні  пропозиції  щодо  організації  навчально-виховного  процесу, дозвілля  учнів;

· брати  участь  у  добровільних  самодіяльних  обєднаннях, творчих  студіях, клубах, гуртках, групах  за  інтересами  тощо;

· на  захист  від  будь-яких  форм  експлуатації, психічного  і  фізичного  насилля, що  порушують  права  або  принижують  їх  честь, гідність;

·  на  безпечні  і  нешкідливі  умови  навчання, виховання  та  праці.

3.4.Учні  зобовязані:

·  Оволодівати  знаннями, вміннями, практичними  навичками, підвищувати  загальнокультурний  рівень;

· Дотримуватися  вимог  статуту, правил  внутрішнього  розпорядку;

· Бережливо  ставитись  до  державного, громадського  і  особистого  майна;

· Дотримуватись  законодавства, моральних, етичних  норм;

· Брати  посильну  участь  у  різних  видах  трудової  діяльності,  що  не  заборонено  чинним  законодавством;

· Дотримуватись  правил  особистої  гігієни.

3.5. Педагогічними  працівниками  навчального  закладу  можуть  бути  особи  з  високими  моральними  якостями, які  мають  відповідну  педагогічну  освіту, належний  рівеньпрофесійної  підготовки, здійснюють  педагогічну  діяльність, забезпечують  результативність  та  якість  своєї  роботи, фізичний  та  психічний  стан  здоров’я  яких  дозволяє  виконувати  професійні  обов’язки.

3.6. Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади   педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові  відносини   регулюються  законодавством  України  про  працю, Законом  України  “Про  загальну  середню  освіту”  та  іншими  законодавчими  актами.

3.7. Педагогічні  працівники  мають  право  на:

· захист  професійної  честі, гідності;

· самостійний  вибір  форм, методів, засобів  навчальної  роботи, не  шкідливих  для  здоровя  учнів;

· участь  в  обговоренні    та  вирішенні  питань  організації    навчально-виховного  процесу;

· проведення  в  установленому  порядку  науково- дослідної, експериментальної, пошукової  роботи;

· виявлення  педагогічної  ініціативи;

· позачергову  атестацію  з  метою  отримання  відповідної  категорії, педагогічного  звання;

· участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування  навчального  закладу;

· підвищення  кваліфікації, перепідготовку;

· отримання  пенсії, утому  числі  і  за  вислугу  років  в  порядку, визначеному  законодавством  України;

· матеріальне, житлово-побутове  та  соціальне  забезпечення  відповідно  до  чинного  законодавства.

Відволікання  педагогічних  працівників  від  виконання  професійних  обов’язків  не  допускається, за  винятком  випадків, передбачених  законодавством  України.

3.8. Педагогічні  працівники  зобов’язані:

·забезпечувати    належний  рівень  викладання  навчальних  дисциплін  відповідно  до  навчальних  програм  на  рівні  обовязкових  державних  вимог;

·сприяти  розвитку  інтересів, нахилів  та  здібностей  дітей, а  також  збереженню  їх  здоровя,  здійснювати  пропаганду  здорового  способу  життя;

· сприяти  зростанню  іміджу  навчального  закладу;

· настановленням  та  особистим  прикладом  утверджувати  повагу  до  державної  символіки, принципів  загальнолюдської  моралі;

· виховувати  в  учнів  повагу  до  батьків, жінки, старших  за  віком, народних  традицій  та  звичаїв, духовних  та  культурних  надбань  народу  України;

· готувати  учнів  до  самостійного  життя  в  дусі  взаєморозуміння, миру, злагоди  між  усіма  народами, етнічними, національними, релігійними  групами;

· дотримуватись  педагогічної  етики, моралі, поважати  гідність  учнів;

· захищати  учнів  від  будь-яких  форм  фізичного  або  психічного  насильства, запобігати  вживанню  ними  алкоголю, наркотиків, тютюну  та  іншим  шкідливим  звичкам;

· постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень, педагогічну  майстерність, загальну  і  політичну  культуру;  виконувати  статут  навчального  закладу, правила  внутрішнього  розпорядку,  умови  контракту  чи  трудового  договору;

· виконувати  накази  і  розпорядження  керівника  навчального  закладу, органів  управління  освітою;

· брати  участь  у  роботі  педагогічної  ради.

3.9. У  навчальному  закладі  обов’язково  проводиться  атестація  педагогічних  працівників  незалежно  від  підпорядкування, типів  і  форм  власності. Атестація  здійснюється, як  правило, один  раз  на  п’ять  років  відповідно  до  Типового   положення  про  атестацію  педагогічних   працівників  України, затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України.

3.10. Педагогічні  працівники, які  систематично  порушують  статут, правила  внутрішнього  розпорядку  навчального  закладу, не  виконують  посадових  обовязків, умови  колективного  договору (контракту)   або  за  результатами  атестації  не  відповідають  займаній  посаді, звільняються  з  роботи  відповідно  до  чинного  законодавства.

3.11. Батьки  та  особи, які  їх  замінюють  мають  право:

· обирати  і  бути  обраними  до  батьківських  комітетів  та  органів  громадського  самоврядування;

· звертатись  до  органів  управління  освітою, керівника  навчального  закладу  і  органів  громадського  самоврядування  з  питань  навчання, виховання  дітей;

· брати  участь  у  заходах, спрямованих  на  поліпшення  організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази  навчального  закладу;

· на  захист  законних  інтересів  своїх  дітей  в  органах  громадського  самоврядування   навчального  закладу  та  у  відповідних  державних, судових  органах.

3.12. Батьки  та  особи, які  їх  замінюють, несуть  відповідальність  за  здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої  освіти  і  зобов’язані:

· забезпечувати  умови  для  здобуття  дитиною  повної  загальної  середньої  освіти  за  будь-якою  формою  навчання;

· постійно  дбати  про  фізичне  здоровя, психічний  стан  дітей, створювати  належні  умови  для  розвитку  їх  природних  здібностей;

· поважати  гідність  дитини, виховувати  працелюбність, почуття  доброти, милосердя, шанобливе  ставлення  до   Вітчизни, сім’ї, державної  та  рідної  мов, повагу  до  національної  історії, культури, цінностей  інших  народів;

· виховувати  у  дітей  повагу  до  законів, прав, основних  свобод  людини.

3.13.   Представники  громадськості  мають  право:

· обирати  і  бути  обраним  до  органів  громадського  самоврядування  в  навчальному  закладі;

· керувати  учнівськими  обєднаннями  за  інтересами  і  гуртками, секціями;

· сприяти  покращенню  матеріально-технічної  бази, фінансовому  забезпеченню  навчального  закладу;

· проводити  консультації  для  педагогічних  працівників

· брати  участь  в  організації  навчально-виховного  процесу.

3.14.   Представники  громадськості  зобовязані:

· дотримуватись  статуту  навчального  закладу, виконувати  накази  та  розпорядження  керівника  навчального  закладу,  рішення  органів  громадського  самоврядування, захищати  учнів   від  всіляких  форм  фізичного  та  психічного  насильства, пропагувати  здоровий  спосіб  життя, шкідливість  вживання  алкоголю, наркотиків, тютюну  тощо.

ІV   УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління  навчальним  закладом  здійснюється  його  власником, Вінницькою  районною  радою.

Безпосереднє  керівництво  навчальним  закладом  здійснює  його  директор.  Директором  може  бути  тільки  громадянин  України, який  має  вищу  педагогічну  освіту  на  рівні  спеціаліста  або  магістра, стаж  педагогічної  роботи  не  менш  як  3  роки.

Директор  навчального  закладу  державної  та  комунальної  форм  власності  призначаються  та  звільняються  з  посади  відповідним  органом  управління  освітою.  Призначення  та  звільнення  заступника  директора  здійснюється  за  поданням  директора  з  дотриманням  чинного  законодавства.

Warning: include(/home/www/html/vnedu/lvr/www/mycode/statut_navchalnogo_zakladu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/html/vnedu/lvr/www/templates/convergence/template.php on line 78 Warning: include(): Failed opening '/home/www/html/vnedu/lvr/www/mycode/statut_navchalnogo_zakladu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/www/html/vnedu/lvr/www/templates/convergence/template.php on line 78